Category Archives: Giải pháp hữu ích

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. 1. Điều kiện chung đối với Giải pháp hữu ích được bảo hộ: –  Có tính mới –  Có khả năng áp dụng công […]